Regulamin Usług

ELC Wojciech Feliczak

ul. Kasprzaka 37/39 m21, 91-078 Łódź

NIP: 727-283-44-38

REGON: 381946302

Tel: 502107167, 691756944

Numer konta: 43 1140 2004 0000 3102 7827 1103

Regulamin Usług

§1. Definicje

1.ELC – ELC Wojciech Felińczak z siedzibą przy ul. Kasprzaka 37/39 m21, 91-078 Łódź, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP:727-283-44-38, REGON: 381946302.

2.Dietetyk – osoba świadcząca usługi w imieniu ELC, z którą klient kontaktuje się w celu podania niezbędnych danych, o których mowa w niniejszym Regulaminie;

3.Cennik – wartości kwotowe należne za wykonanie Usługi Online. Cennik dostępny jest na stronie internetowej

4.Opieka dietetyczna – nazwa usług świadczonych drogą elektroniczną przez ELC na rzecz Klienta na mocy umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

5.Klient  – osoba fizyczna, która korzysta z usług świadczonych przez ELC oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;

6.Regulamin – niniejszy zbiór szczegółowych zasad świadczenia usług drogą elektroniczną.

7.Usługi odpłatne- usługi świadczone drogą elektroniczną przez ELC na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej między ELC a Klientem tj. Pakiet mieszęczny, Pakiet miesięczny PRO, Pakiet suplementaji, Konultacje.

§2. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa świadczenia usług przez ELC za pośrednictwem sieci Internet.

2. Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej: „Klientem”) po przez poczte elektroniczną na adres kontakt@elchampion.pl lub telefon komórkowy 502107167, 691756944, jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

3. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad

4. Klientem może być wyłącznie osoba fizyczna, która:

-ukończyła lat 16 (lat) i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie, chyba, że jej przedstawiciel ustawowy wyrazi pisemną zgodę na korzystanie z Usług odpłatnych oferowanych przez ELC ;

-która zaakceptowała Regulamin.

5.Usługi odpłatne świadczone są drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6.Usługi świadczone będą w języku polskim.

7.Usługi świadczone przez ELC przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Klientów i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.

8.Klientowi nie wolno upubliczniać materiałów lub informacji, do których ELC przysługują majątkowe prawa autorskie.

9.ELC zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy przy użyciu, których Klient korzysta z usług ELC nie obciążają ELC.

§3 Przedmiot działania

Przedmiotem działania są Usługi odpłatnie świadcznone przez ELC związane z działalnością dietetyczną:

1. Usługi odpłatne

–  Opieka dietetyczna – indywidualna – 1 miesiąc

W skład pakietu wchodzi: konsultacja z Dietetykiem Online trwająca około 60minut, 7 dniowy jadłospis lub zalecenia dopasowany do stanu zdrowia oraz potrzeb klienta, kontakt z Dietetykiem drogą mailową przez 28dni

– Opieka dietetyczna – indywidualna – 3 miesiące

W skład pakietu wchodzi: 3x (konsultacja z Dietetykiem Online trwająca około 60minut, 7 dniowy jadłospis lub zalecenia dopasowany do stanu zdrowia oraz potrzeb klienta, kontakt z Dietetykiem drogą mailową przez 28dni)

– Opieka dietetyczna – dla par – 1 miesiąc

W skład pakietu wchodzi: pogłębiony wywiad żywieniowy dla par (60-120min), 7 dniowy jadłospis dopasowany do aktywności, trybu życia oraz ewentualnych chorób obydwu osób co tygodniowe mini-kosultacje, w razie potrzeby plan suplementacyjny, stały kontakt mailowy oraz telefoniczny przez okres trwania współpracy)

– Opieka dietetyczna – dla par – 3 miesiąc

W skład pakietu wchodzi: 3x(pogłębiony wywiad żywieniowy dla par (60-120min), 7 dniowy jadłospis dopasowany do aktywności, trybu życia oraz ewentualnych chorób obydwu osób co tygodniowe mini-kosultacje, w razie potrzeby plan suplementacyjny, stały kontakt mailowy oraz telefoniczny przez okres trwania współpracy)

§4 Prawa i obowiązki Klienta

1.Klienta ma prawo do:

-Korzystania z Usług świadczonych przez ELC

-Konsultowania z Dietetykiem uzasadnionych niejasności dotyczących Usługi odpłatnej

-Rezygnacji z zakupionej Usługi odpłatnej – na zasadach opisanych w §7,

-Reklamacji zakupionej Usługi odpłatnej – na zasadach opisanych w §9.

2.Klient jest zobowiązany do:

-Akceptacji niniejszego Regulaminu:

Klient zamawiający Usługę odpłatną poprzez wiadomość e-mail otrzymuje zwrotną wiadomość, w której zawarta jest informacja o akceptacji Regulaminu, w tym Politykę Prywatności.

Klient zamawiający Usługę,  telefonicznie otrzymuje wiadomiść zwrotną na podany przez niego adres e-mail w której zawarta jest informacja o  akceptacji Regulaminu, w tym Politykę Prywatności.

-Opłacenia Usługi odpłatnej według szczegółowych zasad w §5.

-Zalogowania się na platformie http://pacjent.dietetykpro.pl do której otrzyma login oraz hasło na podany przez siebie adres e-mail. Jest to warunek konieczny do otrzymania dostępu do jadłospisu.

-Uzupełniania co 7 dni Karty Pacjenta i przesyłania jej na adres e-mail: kontakt@elchampion.pl

– Odpowiedniego zabezpieczenia każdych danych otrzymanych w otrzymanej zwrotnie wiadomości e-mail od ELC W szczególności dotyczy to danych uwierzytelniających.

-Odbycia konsultacji lekarskiej – w razie podejrzenia, iż zastosowanie proponowanego jadłospisu może mieć negatywny wpływ na zdrowie i życie Klienta.

3. Pacjentowi nie wolno:

-Rozpowszechniać przez publikowanie i przekazywanie osobom trzecim dokumentów będących własnością ELC. Przez wymienione wyżej dokumenty rozumie się  Jadłospis, Zalecenia oraz wszystkie materiały uzyskane na wizycie.

-Stosować Jadłospisu poddanego modyfikacjom przez Jego samego lub osoby trzecie, bez uzgodnienia z Dietetykiem pracujący dla ELC.

-Zaniechać diagnostyki i leczenia dotychczasowo stwierdzonych chorób, szczególnie przewlekłych w oparciu o zalecenia Dietetyka. Zdrowe nawyki żywieniowe nie mogą zastąpić zaleceń lekarskich.

§5 Prawa, obowiązki i wyłączenia z odpowiedzialności ELC

1. ELC zobowiązuje się do:

-Zrealizowania Usług po spełnieniu wymagań szczegółowo omówionych w §6.

2. ELC ma prawo do:

-Wprowadzenia zmian w Regulaminie i Cenniku.

-Niewykonania Usługi w przypadku, gdy Pacjent nie spełni wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.

3. ELC nie ponosi odpowiedzialności:

– W przypadku podania nieprawdziwych danych osobowych na każdym etapie realizacji Usługi.

-Za brak uzyskania przez Pacjenta oczekiwanych rezultatów po zastosowaniu zamówionego Jadłospisu. Ze względu na zmienność osobniczą, mogą być one inne, niż spodziewane efekty.

– W przypadku problemów z dostępem do sieci telekomunikacyjnej Klienta.

-W wyniku nieprawidłowego działania lub braku oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Użytkownika służącego do otwarcia planu żywieniowego – wszystkie diety przesyłane są w formie pdf.

– W przypadku wad urządzeń Użytkownika służących do korzystania z Usług odpłatnej.

-W innych przypadkach (w tym siły wyższe), na które ELC nie ma wpływu

-Za korzyści, które Pacjent mógłby osiągnąć, gdyby szkody nie wyrządzono.

Strony wyłączają stosowanie przepisów dotyczących rękojmi za wady fizyczne.

§6 Zasady nabywania Usług odpłatnej, płatności i uregulowanie należności

Zamówienie Usługi odpłatnej:

– Zamówienie Usłygi odpłatnej odbywa się poprzez e-mail lub telefon.

-Po złożeniu zamówienia poprzez email, w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych z Klientem z kontaktuje się Dietetyk. W wiadomości e-mail wysłanej na adres Klienta,  Klient otrzyma dane do przelewu bankowego.

-Po złożeniu zamówienia poprzez telefon Klient w przeciągu 2 dni roboczych otrzyma wiadomość e-mail z danymi do przelewu bankowego.

-Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu i po wypełnieniu przez Klienta wszystkich formalności z §4 następuje możliwość odbycia się konsultacji on-line.

-Jadłospis 7 dniowy, zalecenia lub rozpiska suplementów dostarczone zostaną do klienta w czasie 7 dni roboczych od momentu odbycia się konsultatcji.

§7 Zasady rezygnacji z zamówienia

1. Użytkownik ma prawo zrezygnować z zakupionej Usługi. W tym celu Użytkownik zobowiązany jest do wysłania wiadomości e-mail na adres kontakt@elchampion.pl zawierający:

a. Imię i nazwisko Użytkownika

b. Rodzaj usługi i termin jej wykonania

c. Informację o rezygnacji

d. Numer konta do przelewu zwrotnego za anulowaną Usługę Online

2. Rezygnacja z Usługi Online jest możliwa jedynie w przypadku jej zgłoszenia:

a. najpóźniej 72 godziny  przed ustalonym terminem Konsultacji (liczą się dni robocze).

3. W przypadku spełnienia warunków wskazanych w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu – ELC wykona przelew zwrotny w kwocie równej uiszczonej przy zamówieniu Usługi. Termin wykonania przelewu zwrotnego to 14 dni roboczych.

4. W przypadku niespełnienia powyższych warunków ELC może odmówić zwrotu zapłaty za zamówioną Usługę.

§8 Zasady reklamacji

1. Mając na uwadze zmienność osobniczą, zastosowanie zamówionego Jadłospisu może być inne, niż spodziewane efekty. ELC nie ponosi odpowiedzialności za brak uzyskania oczekiwanych rezultatów przez Pacjenta.

2. W pozostałych przypadkach Użytkownik może zgłosić reklamację poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@elchampion.pl

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty jej złożenia, przy czym za datę złożenia uznaje się datę wysłania wiadomości e-mail.

4. ELC zapewnia, iż dołoży wszelkich starań przy rozpatrywaniu reklamacji, aby Klient osiągnął satysfakcję.

5. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§9 Zmiany w Regulaminie

1. ELC zastrzega sobie możliwość zmiany w Regulaminie

2. Zmiany w Regulaminie obowiązują od daty wysłania Regulaminu do Klienta

§11 Postanowienia końcowe

1. Użytkownik nie ma prawa przenosić praw i obowiązków związanych z korzystaniem z Usług Online na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

2. Spory powstałe przy okazji niewykonania lub nienależytego wykonania Usług odpłatnej, strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia spory przekazane będą do sądu właściwego dla siedziby ELC

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.12.2018.