Regulamin Usług

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.ELCHAMPION.PL 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Sklep www.elchampion.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.elchampion.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.elchampion.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  • Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.elchampion.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. PRODUKT – dostępna w Sklepie Treść Cyfrowa albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Sklepu oraz dostępnych w nim Produktów.
 7. SUBSKRYPCJA – odpłatna Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcy, pozwalająca mu na uczestnictwo w Grupie Wsparcia.
 8. GRUPA WSPARCIA – grupa zamknięta, utworzona oraz prowadzona przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu Facebook, której Klient może stać się uczestnikiem po wykupieniu Subskrypcji.
 9. OKRES ROZLICZENIOWY – czas, na jaki została wykupiona Subskrypcja przez Usługobiorcę, liczony wg dni. Za dzień rozpoczęcia nowego Okresu Rozliczeniowego uważa się dzień następny po zakończeniu poprzedniego Okresu Rozliczeniowego. Usługodawca udostępnia jeden (1) Okres Rozliczeniowy, który trwa 30 dni kalendarzowych.
 10. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.elchampion.pl.
 11. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Wojciech Felińczak wykonujący działalność gospodarczą pod firmą ELC WOJCIECH FELIŃCZAK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul.  Marcina Kasprzaka 37/21, 91-078 Łódź, NIP: 7272834438, REGON: 381946302, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@elchampion.pl, numer telefonu: +48 691 756 944.
 12. DIETETYK- osoba świadcząca usługi w imieniu Sprzedawcy, z którą kontaktuje się Klient w celu konsultacji dietetycznej oraz podania niezbędnych danych do wykonania usługi.
 13. SYSTEM OPINII – Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących Produktów.
 14. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 16. USŁUGA DIETETYCZNA – usługa świadczona przez Sprzedawcę zawierająca: konsultację z dietetykiem, indywidualnie dopasowany do Klienta jadłospis żywieniowy oraz stały kontakt online z dietetykiem w ciągu 28 dni od momentu zakupu usługi lub polegająca na przesłaniu do Klienta indywidualnie dopasowanego planu żywieniowego.
 17. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 • Sklep www.elchampion.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet. 
 • Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 
 • Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 • Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. 
 • Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 • Zamówienia można składać:
 • poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.elchampion.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@elchampion.pl,
 • telefonicznie pod numerem: +48 502 107 167 lub 691 756 944.
 • W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 • Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 • Produkty dostępne w Sklepie są przeznaczone wyłącznie do użytku własnego Klienta i nie mogą być wykorzystywane do innych celów w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób.
 • W Sklepie można zakupić:
 • gotowe jadłospisy o kilku wariantach kaloryczności (od 1600 do 2000 kcal),
 • Usługę współpracy Dietetycznej w różnych wariantach:
 • Usługa indywidualna 1 miesiąc – w jej skład wchodzi konsultacja online z Dietetykiem trwająca od 30 do 60 minut, 7 dniowy jadłospis wraz z zaleceniami indywidualnie dopasowany do stanu zdrowia i potrzeb Klienta oraz stały kontakt z Dietetykiem za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 28 dni od momentu zakupu usługi.
 • Usługa indywidualna 3 miesiące – w jej skład wchodzą 3 konsultacje online z Dietetykiem trwające od 30 do 60 minut, 3 różne 7 dniowe jadłospisy wraz z zaleceniami indywidualnie dopasowany do stanu zdrowia i potrzeb Klienta oraz stały kontakt z Dietetykiem za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 84 dni od momentu zakupu usługi.
 • Usługa dla par 1 miesiąc – w jej skład wchodzi pogłębiony wywiad żywieniowy dla par trwający od 30 do 60 minut, 7 dniowy jadłospis dopasowany do aktywności, trybu życia i ewentualnych problemów zdrowotnych obu osób, mini-konsultacje w dwutygodniowych odstępach, w razie potrzeby plan suplementacyjny oraz stały kontakt z Dietetykiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu przez 28 dni od momentu zakupu usługi.
 • Usługa dla par 3 miesiące – w jej skład wchodzą 3 pogłębione wywiady żywieniowe dla par trwające od 30 do 60 minut, 7 dniowy jadłospis dopasowany do aktywności, trybu życia i ewentualnych problemów zdrowotnych obu osób, mini-konsultacje w dwutygodniowych odstępach, w razie potrzeby plan suplementacyjny oraz stały kontakt z Dietetykiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu przez 84 dni od momentu zakupu usługi.
 • Usługę Dietetyczna polegającą na ułożeniu diety indywidualnej – usługa ta polega na ułożeniu przez Dietetyka indywidualnie dopasowanego do Klienta planu żywieniowego, na podstawie wypełnionej przez Klienta ankiety. 
 • Usługę dietetyczną program Ustaw głowę grupowo – usługa trwa 28 dni i w jej skład wchodzą 2 spotkania online w grupach 8-12 osobowych, dostęp do wewnętrznego czatu danej grupy, indywidualnie dobieranie zadań do wdrożenia w celu odchudzania i poprawy zdrowia w danych jednostkach chorobowych.
 • Usługę dietetyczną program Ustaw głowę grupowo 3 miesiące – usługa trwa 84 dni i w jej skład wchodzą 6 spotkania online w grupach 8-12 osobowych, dostęp do wewnętrznego czatu danej grupy, indywidualnie dobieranie zadań do wdrożenia w celu odchudzania i poprawy zdrowia w danych jednostkach chorobowych.
 • Usługę dietetyczną program Ustaw głowę – usługa trwa 28 dni i w jej skład wchodzą 2 indywidualne spotkania online, stały kontakt mailowy, indywidualnie dobieranie zadań do wdrożenia w celu odchudzania i poprawy zdrowia w danych jednostkach chorobowych.
 • W przypadku zakupu Usługi Dietetycznej polegającej na opiece dietetycznej, Klient jest zobowiązany do uzupełnienia karty postępów i przesyłania jej na adres e-mail: kontakt@elchampion.pl.

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 • Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8 Regulaminu.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 • Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.  
 • Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  • formularz odstąpienia od umowy,
  • niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 • Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 • Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 • Sprzedawca udostępnia płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (PayU.pl).
 • W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 • Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży:
 • w przypadku wykupienia gotowego jadłospisu, diety indywidualnej lub uczestnictwa w Grupie Wsparcia w dniu jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej,
 • w przypadku wykupienia Usługi Dietetycznej polegającej na opiece dietetycznej później niż w dniu rozpoczęcia współpracy z Dietetykiem.
 • Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

§ 6

TERMIN I UDOSTĘPNIANIE PRODUKTU

 • Treści Cyfrowe (jadłospisy) niezapisane na trwałym nośniku są wysyłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.
 • Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas, w którym Produkt jest udostępniany Klientowi na pocztę elektroniczną:
  • Czas kompletowania i udostępnienia Produktów wynosi:
 • w przypadku wykupienia Usługi polegającej na opiece dietetycznej – wywiad żywieniowy jest przeprowadzany przez Dietetyka w terminie 10 dni roboczych od daty wysłania przez Klienta wypełnionej ankiety, a w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym przeprowadzono wywiad Klientowi dostarczany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej indywidualny plan dietetyczny.
 • w przypadku wykupienia gotowego jadłospisu, jest on dostarczany do Klienta w pliku pdf, za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 24 godzin.
 • w przypadku wykupienia Usługi polegającej na ułożeniu diety indywidualnej, indywidualny plan dietetyczny jest wysyłany do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakupu.
 • w przypadku wykupienia uczestnictwa Odchudzaniu bez diety, Klient jest dodawany do indywidualnego czatu w ciągu 3 dni roboczych od zakupu a pierwsza konsultacja online odbywa się w ciągu 15 dni roboczych

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

 • Reklamacja z tytułu rękojmi.
  • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  • Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@elchampion.pl 
  • W powyższej wiadomości w formie elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
  • W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty wymiany Produktu na wolny od wad.
  • Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Z zastrzeżeniem pkt 4niniejszego paragrafu, Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 • W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. 
 • Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
  • w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 • Usługobiorca, który zawarł umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w postaci Subskrypcji, nie może od niej odstąpić, z uwagi na fakt, iż umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej jest zawierana o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9

ZASADY REZYGNACJI Z ZAMÓWIENIA

 • Klient ma prawo zrezygnować z zakupionej Usługi. W tym celu Klient zobowiązany jest do wysłania wiadomości e-mail na adres: kontakt@elchampion.pl zawierający:
 • Imię i nazwisko Klienta,
 • Rodzaj usługi i termin jej wykonania,
 • Informację o rezygnacji,
 • Numer konta do przelewu zwrotnego za anulowaną Usługę.
 • Rezygnacja z Usługi jest możliwa wyłącznie w przypadku jej zgłoszenia najpóźniej 72 godziny przed ustalonym terminem konsultacji (pod uwagę brane są dni robocze).
 • W przypadku spełnienia wszystkich powyższych warunków, Sprzedawca dokona zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Termin wykonania przelewu zwrotnego wynosi 14 dni roboczych.
 • W przypadku niespełnienia przez Klienta wyżej wymienionych warunków, Sprzedawca może odmówić zwrotu kosztów za zamówioną Usługę.
 • Anulowanie Subskrypcji:
  1. Użytkownik ma możliwość anulowania Subskrypcji w każdym czasie poprzez przesłanie odpowiedniej informacji do Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@elchampion.pl

Anulowanie Subskrypcji powoduje jej zakończenie oraz wyłączenie opcji automatycznego odnawiania Subskrypcji na kolejny Okres Rozliczeniowy

§ 10

Gwarancja Satysfakcji

 • Diety gotowe – klient ma 14 dni od zakupu na sprawdzenie czy sama dieta mu odpowiada. Ma możliwość uzyskania zwrotu gdy nie spełnia ona jego oczekiwań do 14 dni po zakupie.
 • Opieka Dietetyczna/Ustaw Głowę – klient ma 28 dni od zakupu na sprawdzenie czy usługa spełnia jego oczekiwania. Do 28 dni od zakupu może uzyskać zwrot środków jeśli usługa go niesatysfakcjonuje

§ 11

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 • Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: 
  • zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  • System Opinii.
  • Newsletter
  • Subskrypcja
 • Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 • Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 12

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 10 pkt od 1.1 do 1.3 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 10 pkt 1. 4 Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne zgodnie z cennikiem Sklepu. Usługodawca rozpocznie świadczenie Subskrypcji po jej opłaceniu na zasadach określonych w Regulaminie. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 3. Dokonanie pierwszej opłaty zgodnie z pkt 2 niniejszego paragrafu, powoduje włączenie opcji automatycznego odnawiania Subskrypcji na kolejny Okres Rozliczeniowy.
 4. W przypadku braku uiszczenia przez Klienta opłaty za kolejny Okres Rozliczeniowy, Usługodawca jest uprawniony do usunięcia Klienta z Grupy Wsparcia po upływie 30 dni od dnia, w którym powinna nastąpić wpłata.
 5. Opłaty, o których mowa w pkt 2 oraz 3 niniejszego paragrafu należy uiszczać za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności (PayU.pl).
 6. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Subskrypcji zawierana jest na czas oznaczony tj. na jeden Okres Rozliczeniowy.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 8. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

§ 13

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@elchampion.pl.
 • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 14

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (Newsletter).
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@elchampion.pl
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 15

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 • Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.elchampion.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 13 pkt3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku)są własnością Wojciecha Felińczaka wykonującego działalność gospodarczą pod firmą ELC WOJCIECH FELIŃCZAK, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul.  Marcina Kasprzaka 37/21, 91-078 Łódź, NIP: 7272834438, REGON: 381946302. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.elchampion.pl, bez zgody Usługodawcy.
 • Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.elchampion.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 • Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.elchampion.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.elchampion.pl użyte są w celach informacyjnych.

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 • W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 • Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 • Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 • Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.